Osiągnięcia | Sukcesy

Z sukcesami świadczymy usługi doradztwa prawnego z zakresu prawa gospodarczego.

Praktyka Kancelarii w zakresie zamówień publicznych obejmuje w szczególności sektory: zbrojeniowy (TTcomm, TELDAT), IT (TTcomm, HP), budowlany (COVEC, Budimex S.A., Porr Polska S.A., TRANS-Żwir, TBS Praga Południe sp. z o.o.), energetyczny (ALSTOM Power sp. z o.o.), pracowniczy (Working Links) oraz usługowy.

Praktyka Kancelarii w zakresie prawa spółek obejmuje w szczególności: bieżące doradztwo korporacyjne, reprezentowanie stron w sporach korporacyjnych, przygotowywanie ekspertyz i opinii prawnych.

Zapewniamy kompleksową obsługę postępowań przetargowych na rzecz Wykonawców na całym etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz na etapie jego realizacji, w tym:

 • Analizę dokumentacji przetargowej pod kątem ryzyka prawnego (SIWZ, Ogłoszenia o zamówieniu, wzory umów);

 • Przygotowanie ofert lub weryfikację opracowanych ofert w zakresie zgodności z wymogami SIWZ i prawem zamówień publicznych;

 • Opiniowanie uzyskanych przez Wykonawców referencji, bądź zobowiązań o udostępnieniu zasobów przez podmioty trzecie;

 • Składanie zapytań do SIWZ;

 • Przygotowywanie wyjaśnień treści oferty oraz uzupełnienia oferty;

 • Nadzór na terminowością przedłużenia ważności oferty, wadium;

 • Badanie poprawności ofert konkurencyjnych pod kątem wniesienia ewentualnych odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej;

 • Sporządzanie środków ochrony prawnej: odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, przystąpień do odwołań, pism procesowych w toku postępowania odwoławczego, quasi odwołań, skarg na wyroki KIO do Sądów Okręgowych;

 • Reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi w przypadku wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej;

 • Prowadzenie korespondencji z Zamawiającym, sporządzanie wniosków;

 • Udział w negocjacjach z Zamawiającym (przy trybie dialogu konkurencyjnego);

 • Prowadzenie ewentualnej korespondencji z Prezesem Urzędu Zamówień, jak i przygotowanie wniosku odnośnie do wszczęcia kontroli postępowania;

 • Sporządzanie umów konsorcjum oraz umów z podwykonawcami;

 • Pośrednictwo w uzyskaniu gwarancji wadialnych oraz gwarancji dobrego wykonania;

 • Biegłą obsługę w angielskim prawniczym dot. zamówień publicznych;

Zapewniamy również kompleksową obsługę postępowań przetargowych na rzecz Zamawiających, w tym:

 • Rekomendujemy odpowiedni tryb udzielenia zamówienia;

 • Sporządzamy dokumentację przetargową (Ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, wzór umowy);

 • Weryfikujemy oferty złożone w postępowaniu pod kątem zgodności z SIWZ i z prawem zamówień publicznych;

 • Uczestniczymy i wspieramy pracę komisji przetargowych;

 • Przygotowujemy odpowiedzi na odwołania wniesione do Krajowej Izby Odwoławczej;

 • Reprezentujemy Zamawiających w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą;

 • Przygotowujemy odpowiedzi na wnioski Wykonawców; Sporządzanie umów konsorcjum oraz umów z podwykonawcami;

 • Świadczymy kompleksową obsługę prawną na etapie realizacji zamówienia publicznego

Począwszy od 2009 r. adw. Leszek Kot regularnie występuje jako pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i w postępowaniach skargowych przed sądami powszechnymi. Przygotowuje liczne odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniach przetargowych w sektorze zbrojeniowym (obronności). Jest także autorem kilkudziesięciu publikacji i opinii z zakresu prawa zamówień publicznych. Był członkiem i liderem zespołów doradców prawnych świadczących kompleksową obsługę największych postępowań przetargowych w Polsce, m.in. na rzecz: TTcomm S.A., China Overseas Engineering Group Co. Ltd. (COVEC), Alstom Power sp. z o.o., Project Management Intertecno sp. z o.o. Jest także licencjonowanym pośrednikiem i zarządcą nieruchomości. Przygotowywał opinie prawne i raporty due diligence dotyczące nieruchomości komercyjnych oraz działał jako pełnomocnik w postępowaniach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

 

Strony: 1 2 3